Snel zoeken...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

www.deapothekershop.nl is onderdeel van De Kwaliteitsdrogist, gevestigd in Houten.

Dekwaliteitsdrogist is een initiatief van J. Dik, een ondernemende apotheker (BIG 69026544717, woonachtig 4124 AS -12b), M. Verkerk een ondernemer uit de drogisterijbranche en Amped een innovatiebureau waar talentvolle mensen de allerbeste marktoplossingen bedenken, technisch realiseren en onderhouden.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

Onder 'verkoper' dient te worden verstaan: www.dekwaliteitsdrogist.nl. De logistieke en financiele afhandeling wordt, in opdracht van verkoper, uitgevoerd door Droginet vof. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

Alle offertes zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn eigen inkoopvoorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand, indien de verkoper aan de koper uitdrukkelijk schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper of diens vertegenwoordiger(s) zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

ARTIKEL 3: VERPAKKING EN VERZENDING

De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De zaken zullen door de De verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Klachten van de koper kunnen gemeld worden via [email protected]

Bij alle binnenlandse bestellingen beneden de € 60 wordt € 5.95 in rekening gebracht als bijdrage in de vrachtkosten. Binnenlandse Bestellingen boven de € 60 worden franco huis geleverd. Voor buitenlandse bestellingen worden altijd extra kosten berekend, deze extra kosten zijn per land verschillend en zijn inzichtelijk gemaakt onder de rubriek verzendkosten. Voor binnenlandse bestellingen die onder rembours worden verzonden geldt een toeslag van € 9,50 per bestelling.

ARTIKEL 4: OPSLAG

Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Droginet, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 5: KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven in de lijst van winkelwagen. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die: van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt voor zover uitdrukkelijk overeengekomen; de prestaties met betrekking tot de afwerking leveren, zoals in de schriftelijke bevestiging van verkoper omschreven. De verkoper staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. Klachten van de koper kunnen gemeld worden via [email protected]

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van De verkoper. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover De verkoper niet nakomt is De verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van De verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 7: TIJDSTIP VAN LEVERING

De verkoper zal proberen de zaken binnen 2 dagen na betaling, de zaken te leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order op het door de koper aangegeven adres. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De verkoper door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Verkoper niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN RECLAMES

De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot 30 dagen na levering. Koper kan slechts aanspraken uit garantie maken indien: koper de aanwijzingen van verkoper heeft opgevolgd; koper niet in verzuim is; de zaken niet aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of niet onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; de zaken niet langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden; de verkoper in de gelegenheid is gesteld binnen tien dagen na melding van het gebrek de zaken te onderzoeken; er geen sprake is van vandalisme.

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan of restitutie van het betaalde bedrag, een en ander ter beoordeling van de verkoper. De koper dient de geleverde zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken.

Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk, bij aangetekend schrijven, of via [email protected] ter kennis van verkoper zijn gebracht. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, ter kennis van verkoper zijn gebracht bij aangetekend schrijven of via [email protected]  Bij tijdig ingediende reclames zal verkoper in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door verkoper juist wordt bevonden, zal verkoper in staat gesteld worden om de vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben gewijzigd. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht de geleverde zaken, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk jegens verkoper is.

ARTIKEL 10: RETOURNEREN

Producten kunnen binnen een termijn van 8 dagen na levering worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits de klantenservice van Droginet hiervan op de hoogte is gesteld via [email protected] In geval van retour worden normale bijdragen in de verzendkosten in rekening gebracht. Mocht een product u niet in goede staat bereiken dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met de klantenservice van Droginet, eveneens te worden geretourneerd, bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per zaak beoordeeld. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming of toestemming via e-mail voor is gegeven door De verkoper. 

ARTIKEL 11: PRIJZEN EN BETALINGEN

De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De consument heeft vervolgens het recht om binnen 14 dagen na melding van de prijsverhoging deze overeenkomst te ontbinden. De prijzen van zijn inclusief BTW en in EURO's. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Betaling dient voldaan te worden alvorens De verkoper levert. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.

ARTIKEL 12: WETTELIJKE VEREISTEN

De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan de terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

ARTIKEL 13: ONTBINDING

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de plaats van vestiging van gedaagde, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.